Regulamin

REGULAMIN KLUBU 30 w LUBLINIEpkt I - DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ

 

§ 1. PRAWO WSTĘPU:

a) PRAWO WSTĘPU NA IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ KLUB 30, UL. JASNA 7 W LUBLINIE MAJĄ:

- osoby, od 25  roku życia,

- przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę,

- przedstawiciele służb porządkowych, państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych i interwencji na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.

b) NA IMPREZY ORGANIZOWANE KLUB 30, UL. JASNA 7 W LUBLINIE WSTĘPU NIE MAJĄ:

- osoby poniżej 25 roku życia,

- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- osoby w stroju sportowym lub w glanach, bojówkach,  mundurach itp... ,

- osoby, którym uprawniony pracownik lokalu odmówi prawa wstępu na imprezę - obsługa może odmówić wstępu do lokalu bez podania przyczyny,

- tancerki i tancerze erotyczni (dot. wieczory panieńskie / kawalerskie).

 

§ 2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKOWE:

a) UCZESTNICY IMPREZY ZOBOWIĄZANI SĄ:

- do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu,

- zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób,

- do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych organizatora  imprezy oraz innych, uprawnionych pracowników lokalu,

b) Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwają służby porządkowe organizatorów oraz licencjonowana firma ochroniarska.

c) ZABRANIA SIĘ:

- wnoszenia do klubu napojów i alkoholu, przekąsek, jedzenia oraz innych produktów spożywczych oraz środków odurzających,

- wynoszenia z klubu przedmiotów będących własnością klubu np. szkoło, ozdoby itp.

- wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.

d) W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą one odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.

e) Miejsca siedzące w lożach są płatne, opłata za miejsce siedzące jest odrębną opłatą i w żaden sposób nie łączą się z opłatą za wstęp do klubu.

f) Za rzeczy pozostawione poza szatnią lokal nie odpowiada.

g) Ponadto zakazuje się:

- wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,

- rzucania wszelkimi przedmiotami,

- sprzedawania, reklamowania, akwizycji czy przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora.

 

§ 3. DANE OSOBOWE

Zasady ochrony danych osobowych w Klubie, sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także wszelkie informacje na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawiera polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest przy wejściu klubu, a także na stronie internetowej http://lublin.klub30.pl/regulamin

 

§ 4. POZOSTAŁE REGULACJE:

Decydując się na uczestnictwo w imprezach KLUB 30 LUBLIN,:

- Akceptują Państwo i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu,

- Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji,

- W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje upoważniony pracownik lokalu,

- Zakup biletu lub wejście do klubu na imprezę niebiletowaną jest równoznaczne z akceptacją regulaminu,

- Ceny biletów imprez specjalnych mogą się różnić od cen biletów imprez cyklicznych,

- Uznaje się, że publikacja niniejszego regulaminu na internetowej stronie www.lublin.klub30.pl jest podaniem go do publicznej wiadomości,

- Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.
 

 

 

 

 

 

pkt II - KORZYSTANIE Z SZATNI

 

§  1. ZASADY OGÓLNE:

- Szatnia jest płatna 2 zł od rzeczy, na jednym numerku-bloczku może znajdować się tylko jedna rzecz,

- Dodatkowo płatne 2 zł są: duże torby oraz wybieranie rzeczy „NA CHWILĘ”,

- Dowodem przyjęcia rzeczy na przechowanie jest wydanie numerka przez osobę do tego upoważnioną – szatniarza,

- Obowiązkiem klienta jest zabezpieczenie numerka przed kradzieżą lub zgubieniem,

- Za pozostawione w odzieży przedmioty: dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy, czapka, szalik, rękawiczki ... etc., - KLUB 30, UL. JASNA 7 W LUBLINIE nie ponosi żadnej odpowiedzialności,

- Zwrot rzeczy następuje w chwili zwrotu numerka,

- Osoba, która zagubi numerek może odebrać swoje rzeczy z szatni wyłącznie po zakończeniu imprezy, gdy wszyscy inni klienci opuszczą klub oraz po wskazaniu detali umożliwiających rozpoznanie odzieży. Wydaniu rzeczy towarzyszy wypełnienie formularza: spisanie danych osobowych bezpośrednio z dowodu osobistego osoby odbierającej odzież oraz szczegółowe opisanie wszystkich przedmiotów będących w  jej kieszeniach. Całość formalności dopełniać powinien wyraźny podpis minimum dwóch osób: odbierającej oraz szatniarza,

- Szatniarz ma prawo odmówić przyjęcia odzieży w przypadku gdy jej stan lub materiał, z którego jest uszyta mógłby uszkodzić inną odzież,

- Pozostawiając rzeczy w szatni dobrowolnie godzą się Państwo na przetrzymywanie ich do chwili OSOBISTEGO odbioru,

- Odbiór rzeczy pozostawionych w szatni, na terenie klubu lub zagubionych odbywa się w godzinach pracy KLUB 30, UL. JASNA 7 W LUBLINIE.

 

pkt III – REZERWACJIA  LOŻY

§  1. ZASADY OGÓLNE:

- Miejsca siedzące w lożach są płatne i poddawane rezerwacji,

- Klub w trakcie imprez cyklicznych udostępnia każdorazowo bezpłatne miejsca siedzące nie podlegające rezerwacji,

- Rezerwacje przyjmowane są maksymalnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem,

- Dokonanie rezerwacji nie jest równoznaczne z pozytywnym przejściem selekcji w klubie oraz nie ma związku z zakupieniem biletu wstępu,

- Odbiór rezerwacji powinien nastąpić do godz. 22:00 przy kasie klubu. Po upływie tego terminu rezerwacja traci ważność i zostaje anulowana oraz odsprzedana innym zainteresowanym gościom w klubie,

- Obowiązkiem rezerwującego jest powiadomienie o rezygnacji z rezerwacji,

- KLUB 30, UL. JASNA 7 W LUBLINIE zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia tancerzy / tancerek na wieczory panieńskie czy kawalerskie.

 

 

§ 2. REZERWACJA LOŻY:

- Rezerwacji loży można dokonywać online na stronie klubu www.lublin.klub30.pl

- Osoba przyjmująca rezerwację ma prawo odmówić jej przyjęcia gdy cel rezerwacji stanowczo odbiega od profilu klubu,

- Rezerwacja ONLINE jest możliwa 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem czasu przerw technicznych niezależnych od administratora,

- Rezerwacja online jest ważna po zaakceptowaniu maila zwrotnego wysłanego przez system rezerwacji oraz dokonaniu płatności za rezerwację online. Zaleca się wydrukowanie maila zwrotnego celem potwierdzenia rezerwacji przy jej odbiorze,

- Rezerwacji online w dniu imprezy można dokonywać wyłącznie do godziny 19:00,§ 3. PŁATNOŚĆ:

- KLUB 30 LUBLIN świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie rezerwacji loży on-line za pośrednictwem systemu płatniczego PayU https://www.payu.pl/

- Rezerwacji w serwisie www.lublin.klub30.pl dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza oraz zlecenie wymaganej płatności, jeżeli wymagają tego warunki cenowe oferty.

- Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

- Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Jeżeli dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia, klient zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w wysokości ustalonej przez klub. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.

- System generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na podany adres e-mail.

- Cennik rezerwacji standardowej zamieszczony jest w zakładce rezerwacje na stronie klubu www.lublin.klub30.pl  może ulegać on zmianie w przypadku imprez tematycznych, co każdorazowo podawane będzie do informacji publicznej,

- Rezerwacja loży (w tym opłata) dokonywana jest poprzez system rezerwacji on-line dostępny na stronie internetowej klubu. W miarę wolnych miejsc możliwa jest również rezerwacja loży na miejscu, w dniu imprezy.

- Opłacenie loży jest gwarancją wyłączności na dane miejsce siedzące do końca imprezy - mają Państwo prawo wyprosić z zarezerwowanej loży nieznajome osoby lub poprosić o to pracowników ochrony.

§ 4. ZWROTY I REKLAMACJE:

- Dokonując anulacji rezerwacji na najpóźniej 7 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca nie ponosi żadnych kosztów tej operacji.

- Dokonując anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną imprezą, osoba zamawiająca otrzymuje zwrot w wysokości 50% przedpłaty (Moment anulowania rezerwacji liczony jest od momentu wysłania maila z prośbą anulacji oraz z załączonym potwierdzeniem rezerwacji) 

- Dokonując anulacji rezerwacji na mniej niż 24 godziny przez planowaną imprezą, zamawiającemu nie przysługuje zwrot przedpłaty.

- Właściwy sposób dokonywania anulacji następuje poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: lublin@klub30.pl

- Reklamacji rezerwacji można dokonywać poprzez wiadomość e-mail na właściwy dla miejsca odbywania się imprezy adres klubu: lublin@klub30.pl

- Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu. 

- Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie 14 dni od dnia dostarczenia wiadomości na właściwy adres email.

- Osoba dokonująca rezerwacji ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny bądź odniesienie się do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, art. 27

 

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.       Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach działalności klubu muzycznego Klub 30 Lublin (dalej Klub), w tym za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://lublin.klub30.pl (dalej Serwis Internetowy) jest  Centrum Rozrywki Fashion Time Bogusław Szczepkowicz z siedzibą w Brzegi Dolne 24 , nr tel. (+48) 574-649-583 adres e-mail: lublin@klub30.pl  NIP: 6891119940 zwany dalej "Administratorem".

2.       Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie obecnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., a także zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

3.       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:

a.       przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b.       zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c.       adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d.       prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e.       przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f.        przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

4.       Dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego (rezerwacja internetowa, formularz kontaktowy), za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w toku dokonywanych rezerwacji telefonicznych oraz osobistych w Klubie są wykorzystywane przez Administratora w celu realizacji usługi na rzecz Klientów w tym:

a.       zarezerwowania dla Klientów miejsc w Klubie na wybrane wydarzenie/imprezę

b.       umożliwienia Klientom wstępu do Klubu Muzycznego

c.       dostarczenia Klientom biletów na wybrane wydarzenie/imprezę

d.       udzielenia odpowiedzi na zapytania Klientów w przedmiocie oferty Klubu przesyłane za pomocą formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną;

e.       rozpatrzenie składanych reklamacji;

f.        rozliczenia świadczonych na rzecz Klientów usług.

5.       Administrator w wyżej wymienionym celu przetwarza następujące dane osobowe:

a.       Imię i nazwisko;

b.       Firma;

c.       NIP;

d.       Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);

e.       Numer telefonu;

f.        Adres e-mail;

6.       Administrator przetwarza również dane osobowe w postaci adresu e-mail w celu wysyłki osobom zainteresowanym Newslettera zawierającego informacje na temat działalności Klubu i jego aktualną ofertę (tj. w szczególności informację o zbliżających się wydarzeniach/imprezach w Klubie).

7.       W toku odbywających się w Klubie wydarzeń oraz imprez wykonywane są fotografie celem dokumentacji przebiegu tych wydarzeń/imprez. Wykonane zdjęcia są wykorzystywane w celach promocji i marketingu Klubu w Serwisie Internetowym, a także w innych materiałach promocyjnych Klubu. Zdjęcia gości Klubu nie są wykorzystywane w innych celach, niż tylko dla promocji Klubu i wydarzeń odbywających się w nim.

8.       W Klubie dla celów bezpieczeństwa zainstalowany jest monitoring, który rejestruje przebieg wydarzenia/imprezy oraz wejście do Klubu. Dane osobowe (w szczególności wizerunki osób) utrwalone na monitoringu są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa gości i udostępniane są jedynie na prawnie uzasadnione żądanie organów państwowych, w szczególności policji, prokuratury bądź sądów.

9.       Administrator ma prawo powierzania danych osobowych podmiotom za pomocą których Administrator realizuje cele przetwarzania danych osobowych określone w niniejszej polityce, a w szczególności pracownikom, zleceniobiorcom, a także innym podmiotom, z którym współpracuje Administrator, w tym w szczególności hostingodawcy strony internetowej, agencji marketingowej oraz podmiotowi realizującemu płatności elektroniczne. Administrator zapewnia zachowanie ochrony danych osobowych powierzonym tym podmiotom na zasadach określonych w niniejszej polityce oraz w przepisach obowiązującego prawa.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

10.   Administrator przetwarzana dane osobowe pozyskane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego (rezerwacja internetowa, formularz kontaktowy), za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w toku dokonywanych rezerwacji telefonicznych oraz osobistych w Klubie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej w sposób swobodny i dobrowolny. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jest jednak konieczne dla realizacji usług świadczonych przez Administratora, w tym w szczególności rezerwacji miejsc w Klubie. W przypadku odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa realizacja tych usług.

11.   Przetwarzanie adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera jest prowadzone na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i jest całkowicie dobrowolne. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych celem wysyłki Newslettera nie będzie on wysyłany, jednakże nie wpływa to na możliwość rezerwacji miejsc w Klubie za pomocą serwisu internetowego bądź też na możliwość korzystania z innych usług świadczonych przez Klub.

12.   Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w postaci zdjęć gości wykonywanych w toku imprezy/wydarzenia w Klubie następuje na podstawy zgody osoby znajdującej się na zdjęciu udzielonej w toku trwania tegoż wydarzenia/imprezy. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna i nie wpływa na możliwość uczestniczenia w tej imprezie/wydarzeniu. Zgoda jest udzielana fotografowi przed wykonaniem zdjęć.

13.   Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe, niezależnie od udzielonej zgody, w sytuacji gdy:

a.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b.       przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c.       przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

d.       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

e.       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

14.   W zakresie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa wyżej, Administrator może w szczególności przetwarzać dane osobowe w postaci zdjęć osób uczestniczących w wydarzeniach/imprezach w Klubie, jeżeli stanowią one szczegół większej całości, zgodnie z zapisami przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora może on również przetwarzać dane osobowe na potrzeby dochodzenia roszczeń od osób, których dane dotyczą, w szczególności roszczeń o zapłatę wynagrodzenia.

15.   Administrator przechowuje dane osobowe w okresie niezbędnym dla realizacji zawartej pomiędzy nim a osobą, której dane dotyczą umowy, a także w okresie po zakończeniu trwania umowy, do zakończenia realizacji wszystkich roszczeń przysługujących stronom z tytułu zawartej umowy bądź też do czasu ich przedawnienia.

16.   Dane w postaci adresu e-mail na potrzeby newslettera, a także dane osobowe w postaci zdjęć są wykorzystywane na czas udzielonej zgody, która może być w każdym momencie cofnięta, nie dłużej jednak, niż przez 10 lat.

17.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora, bądź też w formie elektronicznej na adres e-mail lublin@klub30.pl 

18.   W przypadku wycofania zgody może zaistnieć sytuacja, iż Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w dalszym ciągu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w celach i w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy prawa pomimo braku zgody osoby, której dane dotyczą.

 

IV. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 

 

 

A. DOSTĘP DO DANYCH

19.   Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do tych danych oraz do następujących informacji:

a.       cele przetwarzania danych osobowych;

b.       kategorie przetwarzanych danych osobowych;

c.       informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a także zastosowanych zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d.       w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e.       informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f.        informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g.       jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h.       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

20.   Administrator na żądanie, dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacja zostanie udzielona drogą elektroniczną, jeżeli będzie to możliwe.

 

B. SPROSTOWANIE

21.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

C. USUNIĘCIE DANYCH

22.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a.       dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b.       osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c.       osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

d.       osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych na cele marketingu bezpośredniego;

e.       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

f.        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

g.       dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

 

D. OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

23.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

a.       osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b.       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c.       administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

24.   Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć przechowywanie danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

25.   Jeżeli na mocy wyżej wymienionego żądania przetwarzanie danych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

 

E. PRZENIESIENIE DANYCH

26.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

27.   Wykonując prawo do przenoszenia danych określone wyżej, osoba której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

28.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

F. SPRZECIW

29.   Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na przepisie art. 6 ust. 1 lit. e, f Rozporządzenia

  • JASNA 7, LUBLIN, POLAND
  • 21:00 - 04:00 (PT - SOB)
  • REZERWACJE: (+48) 574-649-583 (WT.-SOB. W GODZ. 16:00-19:00)
  • lublin@klub30.pl